Logo MOSiR Mikołów
Logo BIP
Logo Mikołów Ogród Życia
Logo Mikołów Ogród Życia

SPORT WYCHOWUJE WYRABIA CHARAKTER

Nagrody Burmistrza Mikołowa za osiągnięcia sportowe uzyskane w 2022 r.

Nagrody Burmistrza Mikołowa za osiągnięcia sportowe uzyskane w 2022 r.

Przypominamy, że do 31 stycznia br. w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mikołowie (ul. Konstytucji 3 Maja 31) można składać wnioski (wraz z załączoną dokumentacją) o przyznanie nagród sportowych Burmistrza Mikołowa za osiągnięcia w roku 2022.

Do wniosku należy załączyć kserokopię:

  • dokumentu potwierdzającego osiągnięte wyniki sportowe, liczbę państw i osób uczestniczących w zawodach kwalifikowanych do nagrody, wydany przez właściwy polski związek sportowy lub okręgowy związek sportowy w zależności od rangi zawodów;
  • dokumentu potwierdzającego uzyskaną kwalifikację olimpijską, młodzieżowych igrzysk olimpijskich, paraolimpijską lub igrzysk głuchych.

Nagrody sportowe mogą zostać przyznane osobom fizycznym za osiągnięte wysokie wyniki uzyskiwane w międzynarodowym lub/i krajowym współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach indywidualnych i zespołowych.

O przyznanie nagrody sportowej może ubiegać się osoba fizyczna, która ma miejsce zamieszkania na terenie Gminy Mikołów.

Przyznanie nagrody sportowej jest wyrazem uznania dla prezentowanego przez osobę poziomu sportowego i jej osiągnięć w danej dyscyplinie sportu oraz formą wspierania dalszego rozwoju sportowego.

Wysokość nagrody jest uzależniona od osiągniętego wyniku sportowego w międzynarodowym lub/i krajowym współzawodnictwie w danej kategorii wiekowej. Wysokości nagród, wymagania oraz lista dokumentów są zawarte w Uchwale nr XXX/283/2020 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 22 września 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przekazania i pozbawienia oraz wysokości nagród sportowych Burmistrza Mikołowa.

Decyzję o przyznaniu, odmowie przyznania oraz pozbawieniu nagrody podejmuje Burmistrz Mikołowa po zasięgnięciu opinii Komisji ds. Kultury, Sportu, Informacji i Promocji Rady Miejskiej w Mikołowie.

W ubiegłym roku nagrody otrzymało 45 sportowców. Łączna wypłacona kwota wynosiła 97 800 zł.

Podstawa prawna: Uchwała nr XXX/283/2020 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 22 września 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przekazania i pozbawienia oraz wysokości nagród sportowych Burmistrza Mikołowa

Wniosek nagroda sportowa

Strona BIP Mikołów: https://bip.mikolow.eu/?c=953