Logo MOSiR Mikołów
Logo BIP
Logo Mikołów Ogród Życia
Logo Mikołów Ogród Życia

SPORT WYCHOWUJE WYRABIA CHARAKTER

RODO

Ochrona danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że w dniu 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

W związku z powyższym, ustosunkowując się do  art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych  osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest MOSiR w Mikołowie z siedzibą w 43-190 Mikołów  ul. Konstytucji 3 Maja 31
 2. Z administratorem można się skontaktować pisemnie pod adresem Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mikołowie,   43-190 Mikołów ul. Konstytucji 3 Maja 31
 3. U administratora danych osobowych wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
  z przetwarzaniem danych, poprzez email: mosir@mosir.mikolow.eu
 4. MOSiR w Mikołowie informuje, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:
 • zawarcia i wykonania umowy, realizacji praw i obowiązków wynikających z organizowanych imprez sportowo – rekreacyjnych, konkursów, itp. – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonania umowy,
 • wykonywania obowiązków wynikających z przepisów o podatkach i o rachunkowości – podstawą prawną jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z przepisów
  o rachunkowości i o podatku dochodowym,
 •  w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń.
 1. MOSIR informuje, że w związku z wyżej wymienionymi celami, będzie przetwarzała następujące dane osobowe:
 • dane identyfikacyjne tj. imię, nazwisko i PESEL,
 • dane dotyczące miejsca zamieszkania,
 • dane kontaktowe (adres do korespondencji, adres email, nr telefonu kontaktowego).
 1. Administrator będzie przekazywał dane osobowe podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie administratora.
  w zakresie usług związanych z realizacją obowiązków i uprawnień wynikających z umowy – przy czym takie podmioty przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniem administratora.
 2. Dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych (rachunkowych).
 3. W związku z przetwarzaniem o którym mowa wyżej, przysługują Państwu następujące prawa:
 • prawo dostępu do treści danych osobowych,
 • prawo żądania ich sprostowania (korekty),
 • prawo usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
 • prawo przenoszenia danych osobowych do innego administratora,
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • prawo wycofania zgody w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda,
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznają,
 • iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 1. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej (pkt 2 i 3).
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania umowy,  bez ich podania nie jest możliwe zawarcie umowy.

MONITORING

Administratorem monitoringu jest    Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mikołowie, 43-190 Mikołów ul. Konstytucji 3 Maja 31.

Monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia Spółki oraz zapewnienia bezpieczeństwa przebywającym na terenie obiektów.

Dane osobowe uzyskane w wyniku zastosowania monitoringu przetwarzane są wyłącznie dla celów, dla których zostały zebrane i przechowywane przez okres nie dłuższy niż 1 miesiąc.