Logo MOSiR Mikołów
Logo BIP
Logo Mikołów Ogród Życia
Logo Mikołów Ogród Życia

SPORT WYCHOWUJE WYRABIA CHARAKTER

O nas

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji jest jednostką organizacyjną gminy Mikołów nieposiadającą osobowości prawnej, powołaną uchwałą nr XVIII/273/2008 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 29.01.2008 r. Służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb sportowych i rekreacyjnych społeczeństwa, a w zakresie merytorycznym i szkoleniowym współpracuje z ośrodkami, klubami, placówkami oświatowymi, stowarzyszeniami i związkami stowarzyszeń na terenie gminy, powiatu, województwa i kraju.

Jednostką kieruje dyrektor, którego zatrudnia burmistrz Mikołowa. Dyrektor w rozumieniu kodeksu pracy jest pracodawcą dla zatrudnionych w MOSiR pracowników i reprezentuje jednostkę na zewnątrz. Odpowiada przed burmistrzem Mikołowa za właściwą realizację przypisanych MOSiR zadań oraz za prawidłowe wykorzystywanie powierzonych środków finansowo-rzeczowych. Szczegółowe zasady funkcjonowania MOSiR, jego strukturę organizacyjną, podział zadań, uprawnień i odpowiedzialności osób pełniących funkcje kierownicze i samodzielne, komórek organizacyjnych określa Regulamin organizacyjny zatwierdzony przez burmistrza Mikołowa.
MOSiR gospodaruje mieniem komunalnym zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zapewnia jego prawidłową eksploatację i ochronę. Na dzień 1.07.2012 r. administruje 17 obiektami i urządzeniami użyteczności publicznej o charakterze sportowo-rekreacyjnym, w skład których wchodzą:

 • kryta pływalnia Aqua-Plant – ul. Konstytucji 3 Maja 22,
 • hala sportowa MOSiR wraz z salą gimnastyczną – ul. Bandurskiego 1 A,
 • kąpielisko miejskie z boiskami do siatkówki plażowej – ul. Konstytucji 3 Maja 38,
 • wielofunkcyjne boisko – lodowisko – ul. Konstytucji 3 Maja 38,
 • siłownia – ul. Konstytucji 3 Maja 38,
 • Domek Parkowy wraz boiskiem asfaltowym ul. Plac Harcerski 1,
 • kompleks boisk sportowych Orlik 2012 – ul. Grażyńskiego 2,
 • kompleks boisk sportowych Orlik 2012 – ul. Zawilców 10,
 • kompleks boisk sportowych Orlik 2012 – ul. Katowicka 24 A,
 • stadion miejski AKS – ul. Zawilców 8,
 • kompleks sportowo rekreacyjny MOSiR – ul. Żwirki i Wigury 45,
 • boisko piłkarskie LKS Orzeł Mokre – ul. Zamkowa 1,
 • boisko piłkarskie LKS Strażak – ul. Gliwicka 156 A,
 • boisko piłkarskie LKS 45 Bujaków – ul. Szkolna 1,
 • boisko piłkarskie KS Burza Borowa Wieś – ul. Piaskowa 57,
 • boisko piłkarskie KS Kamionka – ul. Dolina Jamny 1.
 • siedziba MOSiR Mikołów – ul. Konstytucji 3 Maja 31,

Celem działalności MOSiR-u jest realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz rekreacji i turystyki, w tym utrzymanie terenów sportowych i rekreacyjnych oraz obiektów i urządzeń sportowych, realizowanych w ramach zadań własnych.

Do podstawowych zadań MOSiR-u należy:

 • gospodarowanie powierzonym mieniem komunalnym, w szczególności prowadzenie działalności eksploatacyjno-remontowej, dbanie o należytą eksploatację i modernizację obiektów jak i znajdującego się w nich wyposażenia,
 • udostępnianie obiektów dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych,
 • rozwijanie i pobudzanie aktywności fizycznej mieszkańców gminy,
 • tworzenie warunków uczestnictwa w życiu sportowo-rekreacyjnym osobom niepełnosprawnym,
 • współpraca z placówkami oświatowymi celem wykorzystania obiektów do prowadzenia zajęć sportowych, rekreacyjnych oraz wychowania fizycznego,
 • współpraca z innymi instytucjami i organizacjami, dla których działalność w dziedzinie kultury fizycznej i sportu oraz rekreacji i turystyki jest działalnością statutową,
 • tworzenie odpowiednich warunków prawno-ekonomicznych dla rozwoju kultury fizycznej w szczególności do uprawiania masowego sportu i wydarzeń o charakterze sportowo-rekreacyjnym, cyklicznym i okolicznościowym,
 • zapewnianie prawidłowych i bezpiecznych warunków przebiegu organizowanych przez MOSiR imprez,
 • pozyskiwanie środków zewnętrznych na prowadzenie działalności statutowej.