Logo MOSiR Mikołów
Logo BIP
Logo Mikołów Ogród Życia
Logo Mikołów Ogród Życia

SPORT WYCHOWUJE WYRABIA CHARAKTER

Program Grantów Fundacji LOTTO

Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej wspiera realizacje projektów innych organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego, klubów sportowych, instytucji edukacyjnych i kulturalnych, zakładów opiekuńczych itd. poprzez udzielanie darowizn pieniężnych na zadania z obszaru sportu, kultury, edukacji, aktywizacji społeczeństwa, pomocy społecznej i ekologii.

W ramach programu można uzyskać granty na inicjatywy organizacji non-profit dotyczące takich obszarów działań jak: sport, kultura, historia, edukacja, pomoc społeczna oraz aktywizacja społeczeństwa.

Wniosek powinien zawierać w szczególności:

1. Informacje o celu podjętych działań.

2. Dokładny opis projektu z jego szczegółowym harmonogramem.

3. Wskazanie źródeł finansowania projektu (poza darowizną Fundacji), a w przypadku finansowania z innych źródeł niż środki własne, wskazanie tych źródeł i informacji czy wnioskodawca już dysponuje tymi środkami czy dopiero o nie występuje.

4. Preliminarz kosztów projektu, z zaznaczeniem z jakich źródeł finansowania dany koszt będzie pokrywany.

Termin składania wniosków: nabór ciągły

Warunkiem uzyskania wsparcia jest złożenie kompletnego i poprawnego pod względem merytorycznym wniosku na min. 60 dni przed rozpoczęciem realizacji projektu.
W wyjątkowych sytuacjach Zarząd Fundacji może wyrazić zgodę na przyjęcie wniosku o krótszym terminie rozpoczęcia realizacji.

Wymagany wkład własny wynosi 5% i może składać się ze środków pochodzących od Wnioskodawcy i z innych źródeł np. dotacji samorządowych.

Wnioski należy składać na nie mniej niż 60 dni przed rozpoczęciem realizacji projektu.

Złożone wnioski podlegają sprawdzeniu pod względem formalnym oraz ocenie Zarządu Fundacji. Decyzje o przyznaniu wsparcia albo o odrzuceniu wniosku dostaną Państwo drogą elektroniczną.

Decyzja Zarządu Fundacji jest ostateczna i nie podlega reklamacji. Fundacja nie jest zobowiązana do udzielania wyjaśnień dotyczących powodów przyznania lub nieprzyznania grantu.

Szczegółowe informacje oraz regulamin dostępny tutaj.